lørdag 31. august 2013

Fjell, Sund, Tranevågen ungdomsskule og Bergen

30.08.2013: 
Kor mange elevar kan ein prata med samstundes? Kor mange ordførarar rekk ein prata med før arbeidsdagen er over? I dag var svaret 158 til det første og 2 til det andre, men i tillegg kom lokale mållagsfolk, kultursjefar, informasjonssjefar og direktørar. Og på toppen av det heile var det kulturelt innslag med Klungerrosa som har tolka songar av Ivar Aasen. Takk til ordførar i Fjell kommune for hyggjeleg prat, Sotra Kystby for lunsj, god nynorskbruk og prat, ordførar i Sund Kommune som møtte oss på Sund Senter og til alle andre som var med og gjorde denne dagen til nok ein suksess for nynorskstafetten. For dei som høyrer på Kystradioen vert det innslag om stafetten på Sotra førstkomande måndag.

31.08.2013:
I dag sto bilen parkert på Festplassen, midt i Bergen sentrum. Her fekk me høve til å prata med medlemer, forbipasserande og ein og annan turist. 
Ordførar i Fjell kommune, Eli Årdal Berland mottek stafettpinne og ros for kommunens Målbruksplan. 

Klungerrosa syng og skapar god stemning på Sartor senter.

Bilen sto synleg parkert utanfor Sartor senter.

Bergen mållag er klare for å møta bergensarane!

fredag 30. august 2013

Torsdag 29. august i Øygarden

Ytst i havgapet vest av Bergen, etter Sotra, ligg Øygarden. Eit slikt typisk vestlandsherad med blanding av jordbruk og industri, tradisjon og modernitet, holmar og storhav, stril og bergensar. Hadde det vore like enkelt å møta kommunar som Øygard, ja då vore livet enkelt med. Me møtte kommneleiinga, ordførar og seniorrådgjevar og infosjef og rektor på ungdomsskulen og vaksenopplæringa. For ein bra gjeng! Me er tolleg visse på at Øygard Mållag og kommunen kjem til å setja i verk gode tiltak for å styrkja vilkåra for at Øygar kan halda fram med å vera ein sterk nynorskkommune. 

Før møtet med kommunen var me på kystmuseet nord i kommunen. Der hadde alle 4.klassingane i heile kommunen kome for å m.a. høyra eventyret om trollet som kappåt med Oskeladden.     Mållaget stillte med gamallensmannen (og sjølvsagt målmann!) som fortalde og hermde so levande at borna sat stille som mus med vidopne augo. Skulane var på han med ein gong etterpå og bad om at han måtte fortelja meir. Ein framifrå ide tykkjer me!

Dagæen vart avrunda på Adnestovo, heilt nørdst på øya der me fekk ei varm og fin forteljing om fiskarbonden - denne personen som meir enn andre fortener å verta plassert i høgsetet på bordet av avgjerande personar i framvoksteren av det moderne Noreg (ikkje berre av di han var spogets redningsmann, men ogso av di han OG ho, merk HO ogso, hadde og har kvalitetar som er ovviktige å føra vidare til dei nye ættledene slik at me vonleg slepp fleire kjøpesenter og slik at dei unge sluttar å dansa rundt gullkalven og heller tek eit djupdykk i og ausar av det mest botnlause havet av ein ordskatt som det norske målet er). Jau, det kveikjer å møta folk, målfolk og Noreg. Det verkelege Noreg.


torsdag 29. august 2013

Onsdag 28. august på Osterøy

Frå Arna gjekk turen over brua til Osterøy, ei stor perle av ei øy. Osterøy Mållag hadde eit tettpakka program (bra!). Me byrja i heradsstyresalen der barnehagestyrarane, rektorar, ordførar og andre i kommuneleiinga var til stades. Me la fram dei viktigaste synsmåtane våre om barnehage, målbyte og norskopplæringa for våre nye landsmenn. Sjølvsagt er me ugilde i å vurdera møtet, men me fekk ein tokke av at dei tykte vel om ideane våre og viktigare: framlegga våre til tiltak.

Dinest køyrde me 100 meter opp i bakken til ungdomsskulen. Der møtte tillitsvalde i alle klassane (!), skulemeistrar frå båe ungdomsskulane (den andre skulen er Danielsen ungdomsskule) pluss inspektørar og rektorar. I føredraget/samtalen la me mykje vinn på å gje elevene byrgskap og sjølvtillit. me sa som sant er at dei er dei, frå Osterøy og nynorskelevar som har språkleg kompetanse (er tospråklege)' at dei er dei som er fleirkulturelle og moderne - IKKJE dei i og ikring Oslo som på det eine sida hevdar seg vera internasjonale med globalt utsyn og på den andre sida ikkje kan få skrytt nok over at dei ikkje meistrar nynorsk, altso er EINspråklege og monokulturelle. Ostringane må, som nordlendingar, trønderar, totningar, sørlendingar forhalda seg tl seg sjølve OG til Oslo. Det vil seia dei må forhalda seg til noko utanfor seg sjølve. Dei einaste som ikkje gjer dette, er nett dei som er so uhelldige (i denne samanhengen) å vera frå Oslo Vest/Bærum -  desse ser verda berre og utelukkande frå seg sjølve. Det er desse som gjennom byrgskapen over å vera einspråkleg provar at dei er provinsielle, gamaldags og vonlaust umoderne.  Det kan vera me tek i miss, men me trur me såg at ryggane til elevane vart noko meir rette og små smil breidde seg vide ikring. Minsto likte lærarane standpunkta våre!

So tusla me femti meter lenger opp i bakken til den snautt fire år gamle bygningen Osterøy vgs. Om lag  førti elevar hadde benka seg for å høyra på oss og kika oss i korta. På denne samkoma var og lagsfolk i Osterøy mållag med og dei fekk i gang interessante samtalar med ungdomen. For oss verka det som om mange av elevane var tolleg solide nynorskingar, dvs slike som har vilje til å ynskja halda på målet. Storveges.

Turen gjekk etterpå til handlesnenteret på Lonevåg, til all lukka ikkje noko stygt og ekkelt bygg, snarare meir eit utbygt samyrkelag attmed kaia. Nesten koseleg faktisk. 

Etter ei god kjøtsuppa heime hjå ein av lagsfolka (stor takk til dei!) bar det til kulturkveld på museumet. Over 40 folk møtte og fekk med seg fin heimasydd musikk på dialekt, ein god appell av leiaren i Osterøy Mållag før kvelden vart avslutta med ei veldig bra føredrag om Aasen i Nordhordland. Imellom alt dette var dete sjølvsagt allsong, loddsal, kaffi og kakor.  Eg har sagt det før, og seier det gjerne igen: Lokallaga i Noregs Mållag er mest allveg den viktigaste kulturkrafta i lokalsamfunnet sitt. Osterøy Mållag er eit slikt lag. Atter ein bra måldag!


Tysdag 27. august, på Høgdi i Hansastaden

Mirakla hadde ikkje kvorve. Sola skein endå ein dag i Bergen. Soleis tenkte målstudentane i Bergen at kvifor ikkje syna fram stafetten for studentane rett utanfor hovudinngangen på universitetet? Som tenkt, so gjort. Det var mange studentar som gådde bussen og spurde etter so vel tilfang som å verta medlem. Kole saker. Sjølv var me svært nøgd me at me ikkje kjende aktivistane i Studentmållaget - eit prov på tilsig av nye folk og lagsvokster. Kole saker det ogso. 


26. august, meir mål & trim i Arna

Denne måldagen tok til på atter eit kjøpesenter, denne gongen på Øyrane Torg i Arna. Som på laurdagen var det alt for fint ver til at folk let seg lokka til senteret. Øyvind Heitmann frå Arna Mållag og me fekk lell tala med dei som var innom. Og me fekk hjelp frå to flotte jenter som spela den eine folketonen etter den andre. Mykje gaum frå dei faste kafegjestene på Torget. 
På kvelden var med på idrottsbana på Espeland i Indre Arna. Fleire tusen unge og vaksne og godt vaksne sprang langt og lenger enn langt, Arnamila! Dinest kom dei, unge som gamle til bordet vårt og forsynte seg med allskjøns jakkemerke, unganekasta seg over ballongane og radt vart bana fylt av Aasen-ballongar. Der møtte me ogso Jarle Viken, ei av drivkreftene i den siste store røystinga i Arna i 1997 (resultatet vart 81 prosent nynorsk, for ein sigar,).


Mål, mil og medlemer i Knarvik

Laurdag 24. august var det tjuvstart på den årvisse Knarvikmila, ei storhendig i folkeidrotten på Nordhorland der tusenvis av unge og gamle av alle kjønn lyfter beina heilt frå Bergen til Knarvik i Lindås. Mållaga i Nordhordland kasta seg rundt og laga si eigen "tjuvstart" med  bokdisk, tilfang og ikkje minst Trio Aase som spelte kol og varm jazzklingande låter ispedd nokre kjende målsongar. Trass i at storsenteret i Knarvik er sjeldsynt stygt, vermde tonane til Trio Aase (trekkspel, gitar og kontrabass) slik at folk drog føtene sine til bokdisken vår. Der stod mållagsfolka og delte ut tilfang, diskuterte og verva. Mest 15 nye medlemer vart det! Kjekt! Opphavet, bokstavleg tala, til Aase musikklag er elles Håkon Aase - ein ikkje uviktig person i den nyare målrørslesoga. Natt til laurdag budde me på tunet hans på Litle Bergen, heller ikkje ein uviktig plass i nyare målsoge: På dette tunet budde Ivar Aasen i ni månader på den fyrste målferda si, og det var her han skreiv fyrste utkastet til Norsk Gramatik. ikkje rart at Meland Mållag skal reisa ei byste av Aasen. Ein framifrå måldag med andre ord!

fredag 23. august 2013

Kos på Os

I dag er me i Os kommune. Dagen byrja på Søfteland skule.

Fyrst var det eventyrframsyning for dei minste.

Deretter køyrde Ingar i gang stændøpsjåvvet for ungdomstrinnet. Me hadde i alt tre økter, éi med kvart klassesteg.

Og no: stænd på Amfi Os i lag med Os Mållag.

Kjøtleiv og kultur

I går heldt ettermiddagen fram med mållagspizza på Kulturbakeriet på Storebø, og deretter ei kulturtilskiping i den gamle røykstova på Hufthammartunet. 

Mmmm!

Ingar stod for bordbøna.

Medan eg (Vebjørn) sytte for å æveleggjera den kulinarisk-sosiale augeblinken.

Tre meir eller mindre fylkeskommunale vossingar underheldt i Røykstova.

På ferjekaien vart me møtte av ein beint fram strålande solnedgang. Vakkert punktum på ein mest vindstille tjuegradarsdag.

Me prøvde å ta eit «elg i solnedgang»-bilete. Diverre hadde me ingen elg. Heldigvis hadde me ein god erstattar.
torsdag 22. august 2013

Austevoll

I dag har me hatt parallelle opplegg frå tidleg morgon på Austevoll ungdomsskule, og deretter i to ulike barnehagar. Nettopp av di ingen har vore fri medan den andre har vore i sving, har me ingen bilete frå den moroa. Derimot har me nokre flotte foto frå Bakkasund, som er tilhaldsstaden vår i finvêret no, eit par timars tid medan me ventar på neste programpost. Sola skin, Ingar steikjer og sver om kor flott her er, og den nynorske Joker-butikken (Jokar?) forsyner oss med is og hovudmålsdrykk.

Heilt i nærleiken.

Bringebærsaft frå Urnes gard.

Ingar sleikjer sol og såft sjeik.

Rosabloggaren.

Vêret.

Omgjevnadene.

Og litt til.

Og endå litt. Austevoll <3

Ettermiddag i Hyttetryne

Fjerde og siste stogg i den logistisk utfordra, men elles særs hyggelege nynorskkommunen Kvinnherad, var Husnes.

Etter eit lite møte, fekk kultursjef Kristian Bringedal overrekt stafettpinnen. Som vanleg gjekk denne seansen føre seg som reinaste kavalkaden i naturtru og lejdbæk positurar.

Og så var det ny stænd. Denne gongen i yrande folkemylder på kjøpesenteret på Husnes.

På kjøpesenteret fann me ein del utstoppa bokmålsbrukarar. Litt plastaktige, men tomme nok i blikket til å vera truverdige.


RosendalIngen parkeringsvakter i Rosendal.

Livets glade gutar. Klare for stænd.

Med forsterkingar frå Herøysundet.

Flygispåprakking i forbifart.


onsdag 21. august 2013

Hardangerfjordsafari

Nynorskstafettens utsende flankerer Malena Aasen i Ølve Mållag.

Ølve Mållag overrekte ei raus bokgåve til Hatlestrand skule ...

... før Arnøy køyrde i gang showet for elevane.

Og no lønsjar me på Peder Bakar i Rosendal, saman med Lars Børge Sæberg, som skal vera med på møte og stænd etterpå. 

Årbakka

På veg til Ølve i går svinga me nedom sjøkanten for å sjå på den gamle handelsstaden Årbakka.

Arnøy i sitt naturlege habitat.

Brygga hadde innebygt sete i rekkverket.

Ny teknologi i tradisjonelle omgjevnader.

Og sidemål – fint i dikt, og på livbøyestativ.


tirsdag 20. august 2013

Barnehage- og ordførarvitjing på Stord

Stord Mållag har vore i sving for å laga opplegg til Nynorskstafetten kom, og dei stilte med ingen ringare enn Einar Økland under barnehagevitjinga.


Og ikkje minst: Møte med ordførar Liv Kari Eskeland.


Flæsjbækk til førre veke

Bileta frå i dag føremiddag er framleis i kjømda. I mellomtida kjem eit lite tilbakeblikk frå førre måndag, då me vitja Senterungdomen sin sumarleir – og jamvel heldt to innleiingar for dei. Einaste fotoprov, derimot, er overrekkinga av stafettpinnen, som den der og då øvstkommanderande Marit Krogsæter tok i mot.


Skulestart på Stord

Full rulle på sumarøya. Ingar har vore med på barnehage- og ordførarvitjing, medan Vebjbørn har vore med Sunnhordland Målungdom på verveaksjon. Medan de ventar p at me skal få på plass bileta frå det fyrstnemnda, kan de kosa dykk med eit par foto frå Stord vgs.


Her var velkomstkomiteen, eit kvarters tid før storefri.


Og sanneleg kom det påfyll av aktivistar etter kvart. Kjekk og frisk ungdom, som verva nye medlemer med sjarm, sjokolade og store smil.